Hlavní stránka » Podmínky zpracování osobních údajů

Způsob nakládání s osobními údaji podle GDPR

Vážení klienti,

společnost COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o. (dále také jako „Správce“) si klade za cíl v maximální možné míře chránit osobní údaje svých Klientů. Zakládáme si na tom, aby si naši Klienti mohli být zcela jisti, že jejich osobní údaje chráníme odpovídajícími prostředky v souladu s platnou právní úpravou, tedy zejména nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme níže popsanými základními zásadami.

Jak osobní údaje zpracováváme

Společnost COLOSEUM NEMOVITOSTI zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. 
COLOSEUM NEMOVITOSTI při plnění svých závazků a povinností vůči Klientům využívá odborné a specializované systémy a služby, které dodává třetí strana. Tyto subjekty mohou mít postavení zpracovatelů osobních údajů, v tom případě zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od COLOSEA NEMOVITOSTI a nesmí je využít jinak. Jde zejména o realitní makléře, advokáty, správce IT systémů a daňové poradce. Tyto subjekty mají zákonnou povinnost dodržovat přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. COLOSEUM NEMOVITOSTI při zpracování osobních údajů využívá technické prostředky, které umožňují standardní úroveň zabezpečení.
Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu omezeném na účel, pro který jsou zpracovávány. 

Koupě, prodej a nájem nemovitostí a družstevních podílů

V případě, že Klient uzavře s COLOSEEM NEMOVITOSTI smlouvu o zprostředkování nebo jinou smlouvu týkající se koupě, prodeje či nájmu nemovité věci nebo družstevního podílu, vzniká tím COLOSEU NEMOVITOSTI právo bez udělení dalšího výslovného souhlasu zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, bankovní spojení.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je splnění předmětu smlouvy, tedy výkon zprostředkovatelské činnosti pro Klienty, zpracování smlouvy, k jejímuž uzavření zprostředkovatelská činnost směřuje a další dokumentace potřebné pro splnění účelu zprostředkovávané smlouvy. COLOSEUM NEMOVITOSTI dále zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, kterými se rozumí například zajištění ochrany pro případ bránění svých práv v řízení před správními orgány České republiky.
Dále je účelem zpracování osobních údajů dodržení zákonných povinností, stanovených právním řádem České republiky, které je COLOSEUM NEMOVITOSTI jako realitní kancelář povinna dodržovat, a to například zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
COLOSEUM NEMOVITOSTI je oprávněna předat osobní údaje Klientů uvedené v tomto článku třetí osobě – advokátní kanceláři, která bude pověřena ke zpracování kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu družstevního podílu nebo jiné dokumentace zpracovávané v souvislosti se zprostředkováním obchodu. 

Poptávky, dotazy, žádosti

COLOSEUM NEMOVITOSTI za účelem zkvalitnění a rozšíření svých služeb vyřizuje nad rámec svých smluvních povinností poptávky, dotazy a žádosti svých Klientů a dalších osob. Mezi uvedené situace patří například poskytování ocenění nemovitostí, poskytování informací o realitním trhu, posuzování konkrétních nabídek na spolupráci apod. Poptávky, dotazy a žádosti mohou být COLOSEU NEMOVITOSTI adresovány telefonicky, emailem, jinou datovou zprávou či poštovní zásilkou. 
COLOSEUM NEMOVITOSTI je oprávněna zpracovávat osobní údaje podle tohoto článku v rozsahu, v jakém mu osoba zadávající poptávku, dotaz či žádost své osobní údaje sama poskytne, a to za účelem vyřízení konkrétního požadavku. 

Financování nemovitosti

V případě, že Klient pověří COLOSEUM NEMOVITOSTI zajištěním externího finančního poradenství, je COLOSEUM NEMOVITOSTI oprávněna předat osobní údaje Klienta externímu finančnímu poradci. 
COLOSEUM NEMOVITOSTI je oprávněna předat externímu finančnímu poradci osobní údaje Klientů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail a požadovaný způsob financování realitní transakce. 
Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě předání osobních údajů externímu finančnímu poradci, který se zabývá poskytováním hypotečního poradenství a zprostředkováním finančních produktů.  
Dále je účelem zpracování osobních údajů splnění zákonných povinností Klienta uvedených ve speciálních ustanoveních občanského zákoníku o zprostředkovatelské smlouvě.  

Obchodní sdělení

COLOSEUM NEMOVITOSTI je oprávněna zasílat obchodní sdělení osobám, které ji o to výslovně požádají označením žádosti v internetovém formuláři nebo jiným způsobem. K tomuto účelu COLOSEUM NEMOVITOSTI zpracovává emailový a telefonní kontakt, jméno a příjmení. Obchodní sdělení jsou dále zasílána Klientům, a to v rozsahu, který připouští platná právní úprava, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. K tomuto účelu jsou využívány osobní údaje, které Klient COLOSEU NEMOVITOSTI sdělil na základě objednání služby.  

Zákaznická linka

Pro obecné dotazy mohou Klienti také kontaktovat COLOSEUM NEMOVITOSTI na bezplatné zákaznické lince číslo 800 536 536. Telefonické hovory se zákaznickou linkou COLOSEA NEMOVITOSTI mohou být nahrávány pouze po předchozím upozornění Klienta. Pokračováním v telefonickém rozhovoru Klient s nahráváním telefonátu vyjadřuje svůj souhlas. 
Telefonáty s Klienty mohou být nahrávány za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, co nejpřesnějšího zaznamenání požadavků Klienta a zaznamenání projevu vůle Klienta.   
COLOSEUM NEMOVITOSTI zpracovává podle toho článku osobní údaje Klientů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail a požadovaný způsob financování realitní transakce, kde se Klient se zakázkou seznámil. 

Zpětná vazba od Klientů

Osobní údaje Klientů, kteří byli seznámeni se způsobem zpracování osobních údajů popsaných v tomto dokumentu, může COLOSEUM NEMOVITOSTI použít také k zajištění zpětné vazby od Klientů. Účelem zajištění zpětné vazby je získání přehledu o spokojenosti Klientů se službami COLOSEA NEMOVITOSTI a třetích osob, které pro ni zajišťují služby související se zprostředkovatelskou činností, jako například advokátní kancelář, finanční poradce, jednotliví realitní makléři a další a celkové zvýšení kvality poskytovaných služeb.  
COLOSEUM NEMOVITOSTI je oprávněna zpracovávat osobní údaje Klientů podle tohoto článku v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail. 

Cookies

Smyslem Cookies je zajistit nejlepší možnou uživatelskou zkušenost návštěvníkům stránek https://www.coloseumreality.cz. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odeslány a ukládány do vašeho počítače z internetové stránky, kterou jste navštívili. Soubor cookie ve vašem počítači umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, a o které sekce jste měli zájem. Cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení. Veškerá data jsou anonymní a jsou určená zejména pro účely statistik používání stránek. Soubory cookie můžete svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, snaží-li se vám server cookie zaslat. Může se pak ovšem stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

Jak dlouho můžeme osobní údaje uchovávat

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu deseti let od jeho udělení. V případě uzavření Správcem zprostředkovaného smluvního vztahu mezi Klientem a třetí osobou po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání Klientem. Klient může dále požádat Správce o informaci, zda a v jakém rozsahu Správce zpracovává údaje o jeho osobě nebo aby Správce tyto údaje opravil případně odstranil. Klient může souhlas kdykoli odvolat zasláním doporučeného dopisu do sídla Správce (Brno - Pisárky, Květná 167/3, PSČ 603 00) nebo prostřednictvím e-mailové adresy Správce [email protected].

TOPlist